Avoin Suomi 2017

Nyt mennään jo kohti Suomi 100 – juhlavuoden loppusuoraa. Vaikka virallisen juhlaorganisaation pääteema on ollut;  yhdessä, niin näyttää vahvasti siltä, että juhlavuoden matka meillä alatason suomalaisilla jatkuu entistä enemmän ja isommin; ylätason suomalaisiin verrattuna, erillään.

Edellisissä Suomi 2017 – artikkeleissa luotiin, pienen alatason ihmisen näkökulmasta; ison kuvan katsausta; suomalaisen vaalirahoituksen avoimuuteen ja oikeusvaltio periaatteiden toteutumiseen tosielämässä. Etenkin lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan; pitkään myös ylätason päättäjien tiedossa olleiden epäkohtien, kannalta tarkasteltuna.

Surullista on, että ero kyseisissä aihekokonaisuuksissa; virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välillä, vain kasvaa.

Nimittäin. Sote – uudistuksessa ylätason suomalaisten, todellinen päämaali on terveydenhuollon painopisteen siirtäminen vakuutuspohjaiseen toimintamalliin. Alkaen isoimmasta rahallisesta potista, joka koskee; tämän hetkisten uutistietojen mukaan, lakisääteisen eli pakollisen työterveyshuollon kalibrointia vakuutusalan kokonaan tai osittain omistamien yritysten hoitoon.

Siksi tärkeintä on; juuri nyt, huomioida se, että pelkkä valinnanvapauslainsäädännön korjaaminen perustuslain vaatimusten täyttämiseksi, ei riitä.

Tarvitaan; ainakin, kuvakoosteen mukaiset korjaukset myös julkisuus- ja virkamieslakeihin. Ilman korjauksia; isoa valtaa käyttävien ylätason suomalaisten kytkentäkaavioiden esille saaminen käy entistä vaikeammaksi. ”Uudistetun” hallintarekisterilainsäädännön avaamia mahdollisuuksia unohtamatta.

Johtavien virkamiesten ja heidän puolisoidensa sekä lähipiiriensä omistukset; tällä hetkellä salaisia?

Toinen iso asia on se, että miten erittäin merkittävää julkista valtaa, jatkossa entistä enemmän, valtaosin yksityisesti omistetuissa yhtiöissä, käyttävien vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten nimitietojen sekä sidonnaisuuksien esille saaminen, saadaan viimeinkin kuntoon?

Yksi harvoista, ellei ainoa, vakuutuslääketiedettä ja sen arvopohjaa avanneista tv-ohjelmista.

Liekkö kuvakoosteessa syy siihen, etteivät tiedotusvälineiden toimittajat uskalla tai saa avata KHO:2014:83 vuosikirjapäätökseen nojautuen, vakuutuslääkärijärjestelmän isoa kuvaa, niin sanotusti loppuun asti?

Nimittäin. Ilman nimitietojen ja kytkentäkaavioiden julkisuuteen saamista; esimerkiksi Kelan vakuutuslääkäreinä toimivat jäävät sote-uudistuksessa kokonaan piiloon.

Jolloin potilaan/vakuutetun valinnanvapaus olla menemättä, omassa vahinko- ja/tai sairausasiassaan myös vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle ei ole toteutumassa.

Eikä tässä kaikki.

Avoin Suomi 2014 –  tilannekuvakatsauksen keskiössä olivat tapaturma- ja ammattitautilain ”uudistukseen” liittyneet asiat. Jokohan nyt Tampereen yliopiston; vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskasen huomiot ko. ”uudistuksesta” pääsevät päivänvaloon?

Hänen terävät huomionsa; täysremontin tarpeesta, jäivät suomalaiseen uutiseteiseen, vaikka ne julkaistiin vakuutusalan omassa TAPATURMAvakuutus – lehdessä numero 4/2013.

Eikä tässä vielä kaikki.

Suomalaisessa uutiseteisessä odottaa avaamistaan myös tämä aihekokonaisuus.

Vahinkovakuutus- ja työeläkeyhtiöt eivät ole vieläkään kertoneet lainvoimaisen päätöksen velvoittamina, erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslakimiestensä nimitietoja julkisuuteen. Esimerkiksi nettisivuillaan ja/tai vuosikertomuksissaan.

Päätös 22.8.2013, Helsingin hallinto-oikeus, 13/0545/5, diaarinumero 01636/13/1203. Vastapuolena If-vakuutusyhtiö. Lämpimät onnittelut taistelun tehneelle ja sen voittaneelle henkilölle.

Toivottavasti joku iso toimija (esimerkiksi SOSTE ry tai Invalidiliitto ry) jaksaa ja uskaltaa, käydä vastaavat taistelut Kelan vakuutuslääkäreinä ja vakuutuslakimiehinä toimivien nimitietojen julkisuudesta. Ennen kuin sote – uudistuksen ja varsinkin valinnanvapautta sekä maakuntamallia koskeva lainsäädäntö on niin sanotusti paketissa.

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Voisivatko nämä vakuutuslääkäreiden ja vakuutuslakimiesten; erittäin vaikutusvaltaiset, lobbausyhdistykset olla meille alatason suomalaisille avuksi?

Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry
Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry

Ensinnäkin avuksi siinä, että ne kannustaisivat työnantajiaan noudattamaan edellä kerrottuja lainvoimaisia hallinto-oikeuksien päätöksiä.

Toiseksi sitä, että ne kertoisivat yhdessä työnantajiensa kanssa julkisuuteen siitä, mikä merkitys täysimääräisen tapaturma- ja työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämiselle on työnantajan ottamiin vakuutuksiin; mahdollisesti, sisältyvällä vakuutusmaksuvaikutus – tekijällä? Entä mitä tarkoittaa hylkäävien päätöksien taustalla työnantajalle; mahdollisesti, kohdistuva maksuperuste vaikuttavuus – tekijä? Esimerkiksi liikennevahinkotilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia henkilövahinkoja.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, kansalaisjärjestöt, keskusliitot, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, Perustuslaki, politiikka, potilasjärjestöt, talouselämä, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

Oikeusvaltio Suomi 2017

Tässä alla olevassa kaaviossa on tiukkaa asiaa; perustuslakia ja oikeusvaltio periaatteita käsitteleviin keskusteluihin. Lisäksi tässä tilannekuvakatsauksessa on mukana; aihetta katu- ja ruohonjuuritasolta avaavia, linkityksiä Suomi 2017 – blogin aiempiin artikkeleihin.

Kuka valvoo esittelijän ja vakuutusyhtiön toimien lakien mukaisuutta?

Tärkein kysymys aiheen isossa kuvassa lienee siis, että kenellä Suomessa on todellinen valta? Toiseksi tärkein se, että miten isoksi päättäjämme uskaltavat eron, virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välillä kasvaa?

Jossa yksi ilmentymä ovat kirjallisissa ja suljetuissa asiakaspalvelujärjestelmissä toimivat ja erittäin merkittävää julkista valtaa; valtaosin yksityisesti omistetuissa vakuutusalan yhtiöissä käyttävät vakuutuslääkärit sekä vakuutuslakimiehet.

Sitten eteenpäin. Paljon hyvääkin oli pääministeri Juha Sipilän/kesk. hallituksen paljon kohua herättäneissä; pakkolaki-, kilpailukyky- ja yhteiskuntasopimusasioissa.

Esimerkiksi ammattiliitot ja niiden keskusjärjestöt SAK/STTK/AKAVA sekä puolueista ainakin oppositiopuolueet ja jopa tuolloin oikeuskanslerina toiminut Jaakko Jonkka olivat huolissaan perustuslain velvoitteiden toteutumisesta. Ja tämä on tietysti hyvä asia pienten ihmisten kannalta tarkasteltuna, jos se tarkoittaa myös tosielämän tilanteita.

Entäpä sitten esimerkiksi työelämässä pysyvästi sairastuneiden ja vammautuneiden tilannekuva seuraavien lakipykälien toteutumisen suhteen? Miten nämä seuraavat lakien kohdat toteutuvat tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa (Tamla)? Entä vakuutusoikeudessa (Vako)?

Olisipa upeaa saada vakuutettujen/potilaiden kanssa kasvokkain keskustelemaan ja ilman aihepiiri- sekä aikarajoitteita, Tamlaa koskien sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila ja Vakoa koskien oikeusministeriön ylijohtaja Kari Kiesiläinen, joiden alaisuudessa nuo kyseessä olevat, kirjallisesti ja suljetusti toimivat  erityistuomioistuimet ovat olleet jo vuosien ajan.

Samalla näiden seuraavien perustuslain (PL) ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) kohtien toteutumista tosielämässä; on hyvä peilata myös esittelijävetoiseen sekä kirjallisesti ja suljetusti toimivaan; työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (Telk).

1. Perustuslaki 6§, 21§, 22§ ja 88§
> Lähde lainauksille on Finlex

6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perustuslaki 88§

88 §
Yksityisen laillinen saatava valtiolta
Jokaisella on oikeus talousarviosta riippumatta saada valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu.

2. Euroopan ihmisoikeussopimus EIS 6 1§ ja EIS 13
> Lähde lainauksille on Finlex

6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

13 artikla
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon
Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

Eikä tässä kaikki.

Joko Sinä tiedät, mitä kaikkea ”uudistetusta” tapaturma- ja ammattitautilaista jätettiin pois? Ja miksi ihmeessä?

Tässä seuraavassa olisi ollut vielä isomman kohun paikka kuin hallintarekisterissä ja entisen pääministeri sekä kokoomuksen puheenjohtaja Stubbin sanomisissa.

”Uudistettu” tapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan 1.1.2016.

Eikä tässä vielä kaikki.

Mitä mieltä; lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan lakien mukaisuudesta ja alussa olevan kaavion tiedoista ovat uusi oikeusministerimme Antti Häkkänen ja oikeuskanslerimme Tuomas Pöysti?

Heidän auttamisekseen linkitys tilannekuvakatsaukseen Oikeusvaltio Suomi 2016, jonka keskiössä on kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeus.

Ulkoministeri Timo Soini/uv., eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio ovat avainrooleissa, kun Suomen todellisen ihmisoikeustilanteen ja virallisen välistä eroa lähdetään avaamaan. Ihan oikeasti.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, Euroopan ihmisoikeussopimus, Perustuslaki, Suomen ihmisoikeustilanne, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Oikeusministerin vaalirahanjälki

Nuorella iällä oikeusministeriksi nousseen Antti Häkkäsen/kok. ulkoinen olemus huokuu fiksuutta ja filmaattisuutta. Minkälaisia arvoja hän itse edustaa vaalirahoituksen avoimuuden suhteen?

Nimittäin. Hänen johtamansa ministeriön toiminta-alueeseen kuuluvat vaalirahoitukseen ja sen avoimuuteen liittyvä lainsäädäntö.

Uskaltaako hallituksen nuorin ministeri ja ainoa juristi näyttää esimerkkiä muille ministereille?

Uuden oikeusministerin(kään) vaalirahoitus ei siis näytä kovin avoimelta. Kuitenkin hän voisi helposti toimia esimerkkinä muille ministereille. Niin halutessaan ja uskaltaessaan.

– Vaali ja puoluerahoitusvalvonta –
Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta – Eduskuntavaalit 2015 – Antti Häkkänen

Oikeusministeri Antti Häkkäsen/kok. vaalirahanjäljen avaamisessa on parannettavaa, jos sitä vertaa esimerkiksi nykyisin EK:n toimitusjohtajana toimivan, kokoomusta edustaneen Jyri Häkämiehen tekemään ja historiallisen avoimeen vaalirahoitusilmoitukseen vuoden 2011 eduskuntavaaleista.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta – Eduskuntavaalit 2011 – Jyri Häkämies

HUOM!
Mikäli linkit ovat lakanneet toimimasta, niin tee siitä uusi haku asiakirjan nimellä.

Etelä-Saimaan vuoden 2015 uutinen on edelleen ajankohtainen.

Hyvää analyysiä vaalirahoituksen ja vaalirahoittajien salaamisesta Etelä-Saimaa sanomalehden palstoilla: ”Suomen vaalirahoituslakia pidetään toimivana — vaalituesta valtaosa pysyy silti piilossa” Etelä-Saimaa Timo Laitakari – 22.11.2015 kello 9:11

”Moni nykyinen kansanedustaja sai viime vaaleissa kymmeniä tuhansia euroja ulkopuolista rahoitusta, jonka lähdettä ei tiedetä. Mitä avoimuutta sellainen on?

— Tuo on haastava kysymys, erikoistutkija Ville Pitkänen Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta sanoo.

Lain mukaan kansanedustajan tukijan nimi pitää julkistaa, kun summa ylittää 1 500 euroa. Pitkänen kertoo, että lakia uudistettaessa summa säädettiin niin alhaiseksi, ettei sitä pienemmistä lahjoituksesta arvioitu syntyvän poliitikolle merkittävää riippuvuutta tuen antajaan.

Kaakon kansanedustajista suurimmat kampanjat tekivät kokoomuksen Jukka Kopra, Antti Häkkänen ja Lenita Toivakka. Pelkästään he keräsivät ihmisiltä ja yrityksiltä vaalirahaa 116 000 euroa. Tämä rahan lahjoittajista ei tiedetä juuri mitään. Toivakan puoliso maksoi vaimonsa kampanjaa 6 000 eurolla, mutta loput 110 000 euroa tupsahti kolmikolle jostain vain.

— Kun yksittäiset ehdokkaat pystyvät keräämään noin mittavia summia, herää tietenkin kysymys, olisiko lukuja syytä avata, Pitkänen pohtii.

Yhtenä vaihtoehtona hän mainitsee ilmoitusrajan laskemisen tai rahoituksen säätämisen kokonaan avoimeksi, vaikka nämäkään vaihtoehdot eivät ole ongelmattomia.”

Lue myös:
Vaalirahoituslakia viilataan — isoimmat aukot jäävät tukkimatta (22.11.2015 9:06)

HUOM!
Mikäli artikkelin linkki on lakannut toimimasta, niin tee uusi haku artikkelin nimellä.

Näyttää siis vahvasti siltä, että vaalirahoituksen ja vaalirahoittajien salaamisessa, maan tapa, tuntuu jatkuvan myös nuoremman sukupolven kykyjen vaalirahoitusilmoituksissa.

Sitä mitä vanhat edellä, niin sitä nuoremmat sukupolvet perässä. Pääministeriksi ja kokoomuksen puheenjohtajaksi asti nousseen Alexander Stubbin sekä kokoomuksen lanseerama, korjausliike jäi myös vaalirahoituksen osalta torsoksi:

– Korjausliike 2 –
Julkaistu tammikuu 13, 2016

”Ensin kertauksena vuonna 2015 kokoomuksen toimesta lanseerattu korjausliike, joka pysähtyi kokoomuksen puheenjohtajaan itseensä! Keskiössä vuonna 2016 ovat edelleen eduskuntavaalit 2015, valta, vaalirahoitus ja edelleen toteutumaton avoimuus vaalirahoittajista.”

Lue lisää Suomi 2017 – blogista:
https://suomi2017.wordpress.com/2016/01/13/korjausliike-2/

Vain vaalirahoituksen kokonaan avaamalla, voimme äänestäjinä pysyä edes hiukan kärryillä siitä, missä vaiheessa kansanedustaja on finanssialasoitu ja federalisoitu? Kovapalkkaisiksi lobbareiksi siirtyneitä valtiosihteereitä, erityisavustajia ja avustajia yli puolue- ja aaterajojen unohtamatta.

Mikäli vaalirahoitusta ja sitä myötä ministeri/kansanedustaja kohtaista vaalirahanjälkeä ei voida saada avoimeksi, niin kunkin puolueen oman ekosysteemin avaaminen on varteenotettava vaihtoehto. Jos luottamusta puolueisiin ja poliittisen järjestelmän toimivuuteen halutaan parantaa.

Jos sekään ei ole mahdollista; niin jatkossa eduskuntaan valitaan kansanedustajat seuraavasti: 1. Valitaan 100 edustajaa kansalaisten parista eli kansan osa edustajaa. 2. Valitaan 100 edustajaa yritysten, etujärjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden eli kansallisten korporaatioiden edustajaa.

Vallan leikkurina toimii uuteen vaalilakiin kirjattava sääntö siitä, että puolueet tai siihen sidoksissa olevat henkilöt ja yhdistykset voivat osallistua vain toiseen sarjoista.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, korruptio, maan tapa, politiikka, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

Uusia tapoja toimia yhdessä

Mielenkiintoista on seurata, että nouseeko SuomiAreena 2017 – tapahtumassa (10.- 14.7.2017) Porissa, keskustelujen kuumimmaksi aiheeksi demokratiamme tila eli korporatismimme pysähtyneisyys? Vaiko oikeusvaltio periaatteiden toteutumattomuus, kun siirrytään virallisesta todellisuudesta tosielämän tilanteisiin?

Toivottavasti kuulemme yhteiskunnallisesti erittäin tärkeistä aiheista; kaikille avoimissa SuomiAreenan yleisötilaisuuksissa kuin edes jotain, yleisöltä suljetuissa VIP – tilaisuuksissa.

Käynnistääkö tämä yleisölle avoin tilaisuus todelliset uudistukset Suomessa?

Kuka muistaa vielä tämän? Vaalirahoitusta ja sen avoimuutta koskevien lakien uudistaminen laitettiin puoluesihteerien tehtäväksi. Tunnetuin seurauksin. Joten pitäisikö demokratian uudistaminen ja lainsäädäntötyön digitalisointi jättää äänestäjien tehtäväksi? Yli puolue-, media-, etujärjestö-, yhdistys- ja aaterajojen.

Uskallammeko jo, yhdessä toimien, ottaa askeleen korporatismista aitoon parlamentarismiin?

Helsingin Sanomilla ei ole tabuaiheita, kertoi päätoimittaja Kaius Niemi päätoimittajan kyselytunnilla 17.2.2017.

Tuonpa takia on hyvä; aina silloin tällöin, testata se, että saako Helsingin Sanomien mielipidesivulle läpi omaa kirjoitustaan? Lähetetty 22.6.2017 kello 15:29. Ei julkaistu lehden mielipidesivulla 3.7.2017 mennessä, jonka jälkeen lisätty lihavoituihin kohtiin linkit ison kuvan avaamiseksi ja vilkkaan julkisen keskustelun käynnistämiseksi:

– Uusia tapoja toimia yhdessä –
Niina Tammen (HS 21.6.2017) huomiot demokratiamme tilasta olivat tarkat ja samalla huolestuttavat.
Poliittisiin puolueisiin perustuva järjestelmämme kaipaa ravistelua. Voisiko puolueista itsestään lähtevä avoimuus; olla se tärkein?

Jolloin eduskunnan puhemiehiksi ja hallituksen ministereiksi valittujen, tulee näyttää aina esimerkkiä niin, että heidän kohdallaan vaalirahoitus on täysin avointa.

Ellei vaalirahoituksen avoimuus voi olla mahdollista, niin jatkossa eduskuntaan valitaan kansanedustajat seuraavasti: 1. Valitaan 100 edustajaa kansalaisten parista eli kansan osa edustajaa. 2. Valitaan 100 edustajaa yritysten, etujärjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden eli kansallisten korporaatioiden edustajaa.

Vallan leikkurina toimii uuteen vaalilakiin kirjattava sääntö siitä, että puolueet tai siihen sidoksissa olevat henkilöt ja yhdistykset voivat osallistua vain toiseen sarjoista.

Jos tämäkään ei ole jostain syystä mahdollista, niin lainsäädännön tekeminen digitalisoidaan. Sen ansiosta, me kaikki voimme yhdessä toimien, saada aikaiseksi entistä paremmin tosielämän tilanteissa toimivaa lainsäädäntöä. Digitalisoinnin pilotiksi voidaan ottaa esimerkiksi lakisääteisten vakuutuksia ja sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö, joidenka ”valuviat” ovat erittäin hyvin; niiden kohteeksi joutuneiden kansalaisten tiedossa.

Petri Salo
Helsinki

Eikä tuossa kaikki.

Nyt vain rohkeasti juttelemaan päättäjiemme kuin lobbareiden kanssa kasvokkain. Porissa se onnistuu tänä(kin) kesänä helpoiten. Jos ei SuomiAreenan tapahtumien yhteydessä, niin sitten viikon lopun Porin Jazz-tapahtumassa. VIP-alueiden läheisyydessä. Rauhan, rakkauden ja rispektin nimissä. Ja nämä tiedossa olevat todellisen todellisuuden tosiasiat kerraten ja Lakien synty – kirjan realiteetit muistaen.

”Yhdessä. Tillsammans. Together.” niin kuin Suomen 100-juhlavuoden virallinen pääteema kuuluu. Vaikkakin eri mieltä monesta asiasta oltaisiinkin.

Ja jos yhteistä jutunjuurta ei meinaa syntyä, niin yksi hyvä aihe keskusteluun on se, että miltä näytti uuden vaalirahoituslain pohjalta vaalirahanjälkien avoimuus, kun eurovaalit 2009 olivat takana.

Tuolloinhan uusi vaalirahoituslaki oli ensimmäistä kertaa käytössä. Siis se, jonka ”parlamentaarisesti” toiminut työryhmä esitti ja hyväksyi omille puoluetahoilleen sopivaksi.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, apparaatti, apparatismi, apparatsikki, ay-liike, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, politiikka, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Totuusleikkurointi 2

Tällä hetkellä vaaleissa äänioikeutettujen määrä Suomessa on noin 4,4 miljoonaa. (Lähde: Oikeusministeriö > Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017 » Kuntavaalit 9.4.2017).

Eri vaaleissa jättää äänestämättä noin 30 – 60 prosenttia äänioikeutetuista:

Suurimman eli nukkuvien puolueen 30 prosenttia = 1 320 000 äänioikeutettua
Suurimman eli nukkuvien puolueen 60 prosenttia = 2 640 000 äänioikeutettua

Alhaisin äänestysprosentti on ollut jostain syystä eurovaaleissa. Miksi siis hallituksen toimesta Suomea ja suomalaisia ajetaan; pala palalta, entistä syvemmälle EU-liitovaltion ytimiin?

Osan selittää se, että tällä hetkellä hallituksella on eduskunnassa paikkalukuun perustuva enemmistö. Kuitenkin totuusleikkuroitujen gallup-lukujen valossa tilanne on toisin.

Hallituksella kesäkuussa 2017 reilusti alle 30 prosentin kannatus!

Erityisen mielenkiintoista on nyt seurata, minkälaisen hajonnan puolueiden kannatusprosentteihin tekee Paavo Väyrynen kansalaispuolueensa kanssa? Ja rupeaako hänen ekosysteeminsä puhumaan EU-liittovaltioon liittyvistä asioista ja henkilöistä avoimesti? Kuten termeillä federalisti ja federalismi sekä mitä kyseisillä termeillä Suomen poliittisissa keskusteluissa tarkoitetaan? Entä ketkä kaikki päättäjistämme (poliitikot, virkamiehet, päätoimittajat) ovat EU-federalisteja?

Avainkysymyksenä lienee se, että voiko suomalainen salakiihkeä EU-federalisti olla isänmaan ja suomalaisten asialla? Ja mihin näyttöihin ja arvopohjiin perustuen?

Joten tulevien edustakuntavaalien 2019 tai jopa aiemmin; yksi kärkiaiheista löytyy tästä Suomi 2017 – linkistä > Suomi Euroopan unionissa 2017

Eikä tässä kaikki.

Mielenkiintoista on seurata, että nouseeko SuomiAreena 2017 – tapahtumassa (10.- 14.7.2017) Porissa, EU-asiat keskustelujen kuumimmaksi aiheeksi, niin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa kuin yleisöltä suljetuissa VIP – tilaisuuksissa?

Eikä tässä vielä kaikki.

Entä miten ja kenen toimesta, kerrotaan eri urheilulajeja seuraavalle niin sanotulle suurelle yleisölle, EU-liittovaltiomallista se, että EU – liittovaltion edetessä, kansallisvaltioihin perustuvat maajoukkueet lopetetaan?

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): apparaatti, apparatismi, apparatsikki, politiikka, populismi, populisti | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

Pääministerin asema

Pääministeri Juha Sipilän II hallitus on saanut tänään valtakirjan eduskunnalta. Laita Sinäkin äänesi vaikuttamaan, tämän artikkelin lopusta löytyvästä Kansan Gallupista.

Pääministeri Juha Sipilän II hallituksen rivit pitivät.

SISÄLLYSLUETTELO
Yhdessä tekemiseen uusi arvopohja
Lännen Medialla parhaat sisäpiirin tietolähteet
Pääministeri ei osallisena Uusi Vaihtoehto – keskusteluissa
Oikeusministeriön muistio hallitukselle
Eduskunta jäänyt kumileimasimen rooliin?
Kansan gallup hallituksen luottamuksesta

YHDESSÄ TEKEMISEEN UUSI ARVOPOHJA
Aikaisemmin oltaisiin sanottu hallituksen luottamusäänestyksen jälkeen, että pulinat pois! Ja mennään yhdessä eteenpäin. Niin kuin Suomi 100-juhlavuoden pääteema kuuluu.

Ei enää. Sunnuntaina 11.6.2017 tasavallan presidentti Niinistö kertoi Ylelle, että hänen huomionsa perussuomalaisten uuden johdon tuomioista on:

– En ole nähnyt, että he olisivat osoittaneet ”tehokasta katumista”.

Maanantai 12.6.2017 jäi sitten suomalaisen politiikan historiaan. Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sekä pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esittelivät suorassa televisiolähetyksessä uudet politiikanteon tonttirajat. Eikä tuossa mitään. Kunhan noita asioita tarkastellaan tasapuolisesti sekä yli puolue- ja aaterajojen. Myös menneisiin tekemisiin ja sanomisiin peilaten. Petteri Orpoa mukaillen, ilman aikarajarajoitteita.

Tiistaina 13.6.2017 MTV uutisille antamassaan haastattelussa, ulkoministeri Timo Soini/Uusivaihtoehto (UV) – Sininen tulevaisuus (ST) lukitsi uudet politiikan standardit:
”Kaiken poliittisen kilpailun pitää olla avointa ja läpinäkyvää.”

LÄNNEN MEDIALLA PARHAAT SISÄPIIRIN TIETOLÄHTEET
Joten nyt peilataan ja harjataan politiikkaa ihan uusilla aikajänteillä, arvoilla ja arvopohjilla. Kaiken alkuna tälle Suomi 2017 artikkelille on kuvakoosteen vasemman puoleinen Aamulehden uutinen 3.6.2017, jossa nyt toteutunut hallituskuvio ensimmäisen kerran uutisoitiin. Uutinen myös kiistettiin silloisen ps-puheenjohtaja Timo Soinin osalta raivoisasti.

Ketkä pääministerin ja valtiovarainministerin kabineteista olivat mukana hankkeessa? Entä presidentin kansliasta? Entä hallitusohjelmaa tehneistä etujärjestöistä?

Avain juttuna on nyt se, että mikä mahtaa olla virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välinen ero? Kuten mitä kaikkea suunniteltiin, keiden kanssa, milloin ja kuinka paljon, kaiken varalta,  ennen perussuomalaisten puoluekokousta 10. – 11.6.2017 Jyväskylässä?

PÄÄMINISTERI EI OSALLISENA UUSI VAIHTOEHTO KESKUSTELUISSA
Lähtötilanne olettama on siis, että tämä pääministeri Juha Sipilän/kesk. puheenvuoro eduskunnassa 19.6.2017 on totisinta totta. Muutamia avainkohtia on vahvennettu:

Pääministeri Juha Sipilä
”Arvoisa herra puhemies!

Nyt tämä pääargumentti oppositiolla näyttää olevan se, että tästä olisi tehty käsikirjoitus jo ennen viikonloppua hallituksen piirissä. Edustaja Lindtman kysyi, voinko vakuuttaa, että näin ei ole.

Voin vakuuttaa, että näin ei ole, hallituksen piirissä ei ole — ainakaan sellaisissa keskusteluissa en itse ole ollut missään mukana, että tällaista suunnitelmaa olisi tehty. Olisihan se ennenkuulumatonta miettiä puolueen puoluekokouksen mahdollisia lopputuloksia ja tehdä siihen suunnitelma etukäteen.

Nämä ovat ihan mielikuvitustarinoita, joita lehdet kirjoittavat ja te täällä toistatte. Tällaista keskustelua ei ole ollut olemassa.

Sellaisia viitteitä esimerkiksi hallituspuolueiden kesäjuhlassa Kesärannassa oli, että jos tämä poliittinen koti palaa — niin kuin täällä on käytetty esimerkkejä — niin silloin voi liikehdintää tapahtua esimerkiksi siten, että edustajia siirtyy toisiin eduskuntaryhmiin. Tällaista keskustelua oli tiistai-iltana, muutamat perussuomalaisten kansanedustajat tällaista ennakoivat tuossa tilanteessa tapahtuvaksi. Mutta että syntyisi uusi ryhmä ja vielä näin iso ryhmä, niin tällaista keskustelua ei ole käyty. Sellaisesta en ole kuullut mitään ennen tuota viikonloppua.

Sunnuntai-iltana kuulin ensimmäisen kerran jotakin mietintää olevan, maanantaina, sen jälkeen kun päätös tehtiin, että arvoeromme on kasvanut liian suureksi, nuo vaihtoehdosta keskustelut alkoivat voimistua, kello 12 tämä Uusi vaihtoehto -ryhmä oli kokoontunut, ja sen jälkeen sain siitä pöytäkirjan ja soitin muistaakseni noin 14.30 matkalla Kesärantaan ryhmän puheenjohtaja Simon Elolle ja kysyin vielä muutaman kysymyksen tähän liittyen. Ja sen jälkeen teimme yhdessä päätöksen valtiovarainministeri Orpon kanssa, että tämä prosessi keskeytetään tähän.

No, ketä valtiosääntöasiantuntijoita on kuultu?

Ollaan kuultu Hidéniä, Tiitinen on kertonut tähän, mutta myöskin oikeusministeriössä on tehty meille muistio asiasta kansliapäällikön johdolla, ja oikeusministeriössä, niin kuin oikeusministeri juuri kertoi, on tehty laaja pohdinta siitä, mitä tämä tarkoittaa. Myöskin Lavapuro — kun täällä viitattiin — sanoi, että lopputulos oli juridisesti oikein. Tämä on vähän ongelmallista, kun me aina lainaamme vain pätkän kunkin lausunnoista.”

Lähde: Pöytäkirjan asiakohta PTK 72 2017 vp Täysistunto – Aikajanalla 13.59 –
Maanantai 19.6.2017 klo 12.02—17.04

HUOM!
Mikäli linkki asiakirjaan on katkennut, niin tee uusi haku asiakirjan tunnuksella.

OIKEUSMINISTERIÖN MUISTIO HALLITUKSELLE
Nyt olisi tärkeää saada; tuo pääministeri Sipilän mainitsema oikeusministeriön muistio kaikkien aiheesta kiinnostuneiden luettavaksi. Milloin se on ajallisesti tehty, mikä on sen tarkka sisältö ja miten se on päivätty?

Myös oikeusministeri Antti Häkkänen/kok. viittaa erillisiin selvityksiin omassa puheenvuorossaan: ” 13.57: ”Arvoisa puhemies! Tässä konsultoinnissa on käyty laajasti meidän oikeusministeriön asiantuntijoiden ja valtioneuvoston piirin kaikkien valtionsääntöasiantuntijoiden näkemyksiä läpi ja on nähty, niin kuin täällä edustaja Tölli hyvin sanoi, että tässä asiassa ei ole valtiosäännöllisesti mitään epäselvää. Nämä lausunnot, mitä nyt on julkisuudesta luettu, lukekaa nekin tarkkaan, ei niissä ole oikeudellisesti epäselvyyttä.”

Entä löytyykö tästä seuraavasta kuviosta asiantuntijoiden näkemyksiä ja/tai muistioita?

Uutistietojen mukaan perussuomalaiset jättäneet kansanedustajat ja ministerit erotettiin 16.6.2017 perjantaina puolueestaan. Valitusajan jälkeen, heinäkuussa erottamiset saavat lainvoiman. Tilanne jatkunee seuraavanlaisena ainakin lokakuun alkuun. Ellei uudeen puolueen perustamista saada vietyä ”nopeutetusti” läpi.

Joten kuka selvittäisi, ihan vastaisen varalle ja viime viikkojen tapahtumien pohjalta sen, että voiko hallituksen ministereinä toimia kansanedustajat, jotka on erotettu puolueestaan ja jotka eivät liittyneet minkään puolueen jäseneksi? Jolloin heillä ei ole enää, myöskään äänestäjien vaaleissa antamaan mandaattia tukenaan.

Miltä tapahtumat näyttävät aikajanalle laitettuina ja tiedot tarkastettuina?

Tässä seuraavassa tarvitaan median ja toimittajien apua. Tiedossa olevat sekä vahvistetuksi saadut tapahtumat ja päivämäärät aikajanalle laitettuina. Sitten perään, kokonaisarvion auki kirjoittaminen Sininen tulevaisuus – puolueeksi tähtäävästä Uusi Vaihtoehto – eduskuntaryhmästä. Sekä taustalta paljastuvista kummitädeistä ja – sedistä.

Muuten. Tänään 20.6.2017 eduskunnan luottamuksen saaneen, pääministeri Juha Sipilän II hallituksella mennään eteenpäin. Seuraavat kaksi vuotta. Tai kunnes SOT – hallituksen seuraava törmäys todelliseen todellisuuteen tapahtuu.

Eikä tässä kaikki.

EDUSKUNTA JÄÄNYT KUMILEIMASIMEN ROOLIIN?
Kansanedustaja Hjallis Harkimon/kok. rohkea ulostulo, Savon Sanomissa 18.6.2017, kiteytettiin monessa tiedotusvälineessä tähän lauseeseen:

”Tuskin missään muualla saa tehdä näin likaisia diilejä kuin politiikassa.” Näytelmästä jäi paha maku – blogikirjoitus oli klassikko ilmestyessään. Toivottavasti kansanedustaja Harkimon/kok. kumileimasin vertauksesta kuullaan lisää.

Historiallinen ulostulo hallituspuolueen kansanedustajalta!

Alkuperäinen kirjoitus kannattaa hakea SS – blogeista ja lukea kokonaisuudessaan, koska siitä irrotettuja lauseenpätkiä on näkynyt viikon aikana eri tiedotusvälineiden uutisissa. Kuten tämä seuraava:

”Jos joku kuvittelee, että puolueen eduskuntaryhmällä on jonkinlaista valtaa, se kannattaa unohtaa nyt. Oikeasti puolueen puheenjohtaja avustajineen tekee isot päätökset, nämä syötetään ministereille ja eduskuntaryhmän puheenjohtajille – ja näin pikku hiljaa tieto päätöksistä valuu kansanedustajille, kun eduskuntaryhmä kumileimasimena hyväksyy päätökset. Saattavat he joutua lukemaan puolueensa isoista päätöksistä vasta lehdestäkin.”

Totta vai tarua?

Tuo eduskunnan kumileimasin rooli, pätee ainakin lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilla. Siellä tosin lainsäädännöstä viime kädessä päättävät osapuolet, käyttävät myös toimeenpano- ja tuomiovaltaa.

Uskaltaako Harkimon puoluekollega Iiro Viinanen vahvistaa eduskunnan kumileimasin roolin vakuutusalalla?

 

Lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan alueilla; on kertynyt näyttöä eduskunnan toimimisesta kumileimasimen roolissa. Sosialidemokraateista perussuomalaisiin. Lisätietoa aiheesta kiinnostuneille tästä ”Ympyrä on sulkeutunut” – linkistä.

KANSAN GALLUP HALLITUKSEN LUOTTAMUKSESTA
Kansan Gallup mittaa sellaisia kansalaisten ja äänestäjien tuntoja, joita ei niin sanotusti maksetuissa gallupeissa välttämättä kysytä.

Kansan Gallup hallituskriisistä 20.6.2017 –
> vain yksi vaihtoehto on mahdollinen

Eikä tässä muuta. Kuin odotellaan ja katsotaan, tuovatko lähiviikot esille sellaista, joka saattaisi horjuttaa pääministeri Juha Sipilän II hallituksen asemaa. Tai pääministerinsä itsensä asemaa.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

 

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, populismi, populisti, rasismi, talouselämä, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Sutki Sisko – ja Hyvä Veli – järjestelmät täysremonttiin

Viimeisen viikon tapahtumien jälkeen. Tarvitaanko suomalaiseen politiikan tekoon Martti Lutherin kaltaiset teesit? Voisiko tässä olla niistä ensimmäinen?

”Kaiken poliittisen kilpailun pitää olla avointa ja läpinäkyvää.”
Lähde: Timo Soini 13.06.2017 MTV uutiset

Avaako Uusi Vaihtoehto – eduskuntaryhmä esimerkillään vallankammareiden kytkentäkaaviot? Voisiko tässä olla selkeä tehtäväkenttä medialle? Puolueittain jaettuna?

Alistuvatko uudetkin puoluejohtajat ”vanhojen pierujen” käskytykseen ja arvovalintoihin?

Avainroolissa ovat nyt uudet puheenjohtajat itselleen valinneet vihreät ja perussuomalaiset. Pystyvätkö ne omista arvoistaan ponnistaen saamaan Pohjoismaisen avoimuuden ja oikeusvaltion periaatteet toteutumaan myös tosielämässä?

Eikä tässä kaikki.

Uutistietojen mukaan perussuomalaiset jättäneet kansanedustajat ja ministerit on erotettu perjantaina puolueesta. Valitusajan jälkeen, heinäkuussa erottamiset saavat lainvoiman.

Eikä tässä vielä kaikki.

Kuka selvittäisi, ihan vastaisen varalle ja viime viikkojen tapahtumien pohjalta sen, että voiko hallituksen ministereinä toimia kansanedustajat, jotka on erotettu puolueestaan?

Uuden puolueen perustamiseen vaadittava 5 000 nimen kerääminen oikeusministeriölle vienee oman aikansa. Samoin nimien tarkistaminen samassa ministeriössä. Kuin puolueelle perustettavan yhdistyksen perustaminen sekä perustamispapereiden käsittely patentti- ja rekisterihallituksessa.

Tosin suhteilla tuokin kuvio saattaa onnistua. Uudessa Suomen ennätysajassa.

Ja saattaahan se ollakin niin, että jollakin on jo puoluetoimintaan varten perustettu ja rekisteröity yhdistys valmiina. Kuhan vaan ajattelin.

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korruptio, maan tapa, Perustuslaki, politiikka, vaalirahoitus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentoi