Kelan vakuutuslääkärit 2019 –

Nuoremmat sukupolvet nousevat entistä enemmän myös vakuutusalan kärkipaikoille. Kelan uusi (vakuutus)ylilääkäri nimettiin 12.8.2019. Tuoko; monenlaisia tunteita toimillaan potilaiden/vakuutettujen joukossa herättänyt, ylilääkäri Janne Leinonen Kelan vakuutuslääkäritoimintaan sen läpinäkyvyyden, jota Kelan toimintaan on kaivattu vuosikymmenten ajan?

Jostain syystä Leinosen kaikkia avaintehtäviä ei ole ilmoitettu?

Kelan uusin pääjohtaja valitaan uutistietojen mukaan lähiviikkojen aikana. Jos prosessi sujuu ennakoidusti, niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimittää Kelan uusimman pääjohtajan virkaansa marraskuun 2019 alussa. Säilyttääkö keskustan ekosysteemi ikiaikaisen Kelan pääjohtaja paikan itsellään?

SISÄLLYSLUETTELO
Katsaus Kelan lähihistoriaan
Ministerin outo vastaus Kelan asiantuntijalääkäreistä
Lääkärinlausuntojen ja -lomakkeiden ”uudistaminen”
Kho:n päätöksen (2014:83) noudattamatta jättämisestä

KATSAUS KELAN LÄHIHISTORIAAN
Hyvän katsauksen Kela – aiheen isoon kuvaa saat näistä bloggauksista:

Kelan vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet 2015
– Julkaistu lokakuu 27, 2015
https://suomi2017.wordpress.com/2015/10/27/kelan-vakuutuslaakarit-ja-vakuutuslakimiehet-2015/

Vakuutuslääketiede 3
– Julkaistu huhtikuu 13, 2016
https://suomi2017.wordpress.com/2016/04/13/vakuutuslaaketiede-3/

Kelan uusi pääjohtaja 2017
– Julkaistu lokakuu 5, 2016
https://suomi2017.wordpress.com/2016/10/05/kelan-uusi-paajohtaja-2017/

Kelan vakuutuslääkärit 2017
– Julkaistu lokakuu 8, 2016
https://suomi2017.wordpress.com/2016/10/08/kelan-vakuutuslaakarit-2017/

Tämä kohta seuraava ja vuonna 2015 tehty kirjallinen kysymys hallitukselle on edelleen vuonna 2019 kuuman ajankohtainen.

Varsinkin, kun Kelan vastuulle siirrettyjen ja lääketieteellisten seikkojen selvittämistä koskevat korvaustapahtumat ovat olleet lainmuutosten ja vakuutusalan linjapäätösten myötä kasvussa.

Yhtenä kasvavana ryhmänä Kelaan päin ohjatussa virtauksessa ovat henkilöt, joilta oma vakuutus- ja/tai eläkeyhtiö on kiistänyt korvausvelvoitteensa. Taustalla heiltä löytyy esimerkiksi työtapaturma, ammattitauti, vapaa-ajan tapaturma, liikenne -, potilas – tai lääkevahinko, jonka syy-yhteys tapahtuneeseen terveyden tilan muutokseen pyritään kiistämään. Yleensä hylkäävät päätökset tehdään ilman tosiasiallisia perusteluita, jonka takia kirjallisesti ja suljetusti toimiva valitusprosessi vaikeutuu huomattavasti, koska varsinaiset faktat puuttuvat. Sairaan isoksi kasvanut esittelijän valta mahdollista tuomioistuimen ratkaisukokoonpanon käsittelyyn tulevan päätösehdotuksen rakentamisen vakuutusalan näkemysten mukaiseksi. Tämä esittelijän valta näkyy esimerkiksi vakuutusoikeuden vuositilastoissa.


MINISTERIN OUTO VASTAUS KELAN ASIANTUNTIJALÄÄKÄREISTÄ
Perussuomalaisten hallitukseen pääsyn myötä näytti hetken aikaa siltä, että perussuomalaiset tekevät niitä korjauksia kafkamaisiin järjestelmiin, joita lupasivat vuosien 2009 – 2015 aikana ennen valtaan eli hallitukseen pääsyä tekevänsä.

Kelan 23.8.2019 päivätyn uutisen mukaan Kelan valtuutettujen uudeksi puheenjohtajaksi nousi kansanedustaja Riikka Slunga – Poutsalo/ps! Joten perussuomalaiset voivat nyt, niin halutessaan ja uskaltaessaan; vaatia saamaan vuonna 2015 puuttumaan jääneet tiedot Kelan vakuutuslääkäreistä päivänvaloon.

Esimerkiksi. Pimennossa on pysynyt vuosikymmenten ajan se, että kuinka moni Kelan vakuutuslääkäreistä istuu myös kirjallisesti ja suljetusti toimivassa vakuutusoikeusjärjestelmässä tuomareina tai asiantuntijalääkäreiden roolissa?

Kuumimman vinkin asiakokonaisuuden, erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta merkityksestä teki Ilmarisen pitkäaikainen ylilääkäri ja nykyinen euromiljonääri Seppo Kettunen:

”Työeläkealalla ei ehkä tiedetä, että puolet Suomen vakuutuslääkäreistä toimii Kelan palkkalistoilla” Lähde: Työeläke-lehti 2/2016.

Aiheena Kelan vakuutuslääkärit liittyvät myös pääministeri Antti Rinteen hallituksen tavoitteisiin: ”Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjataan valiokunnan yksimielisen mietinnön (StV 33/2018) mukaisesti.” Lähde: 3.6.2019 ”OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI” – hallitusohjelman sivun 150

Kuin myös Suomen EU-puheenjohtajuuden päätavoitteisiin: ”Oikeusvaltioperiaatteen ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet.” Lähde: EU2019FI/ fi/ Ohjelma ja teemat/ Arvot ja oikeusvaltioperiaate/

Tämän kirjallisen kysymyksen tekijät ja vastaaja ovat tuonaikaisesta perussuomalaisten ekosysteemistä. Kysymys tulee ensin tekstimuodossa ja sitten ministerin antama vastaus kuvamuodossa. Molemmissa Suomi 2017 verkoston tekemin vahvennuksin.

Lainaus eduskunnan internet – sivulta alkaa.

Kirjallinen kysymys KK 358 2015 vp Ritva Elomaa ps ym.
Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreistä

Eduskunnan puhemiehelle
Kansaneläkelaitoksen työkykyyn liittyvät päätökset ovat päätöksiä hakevalle elintärkeitä. Työkyvystä annetut päätökset vaikuttavat olennaisesti hakijan taloudelliseen hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin pärjätä jokapäiväisessä elämässä.

On tapauksia, joissa työkyvyttömyyttä puoltavista lääketieteellisistä todisteista ja hoitavan lääkärin puoltavista lausunnoista huolimatta Kelan asiantuntijalääkäri toteaa hakijan työkykyiseksi. Etenkin tällaisissa tilanteissa olisi hakijan oikeuksien kannalta tärkeää, että käsittelyprosessi olisi mahdollisimman avoin, jotta hakija saisi tietoa itseään koskevien päätösten perusteista ja päätösten tekijöiden pätevyyksistä.

Tällä hetkellä Kela antaa tietoon lääkärien nimet, mutta Kelan henkilöstöhallinnon rekisterissä ei ole tietoja asiantuntijalääkäreiden erikoisaloista tai erikoispätevyyksistä. Valviran ylläpitämästä rekisteristä JulkiTerhikistä saa selvitettyä vain lääkäreiden oikeudet, mutta ei yksityiskohtaisempaa tietoa heidän pätevyyksistään. On myös erikoista, ettei Kelan henkilöstöhallinnon rekisterissä ole tietoja asiantuntijalääkäreiden pätevyyksistä.

Lainsäädäntö on Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäreille sama kuin vakuutuslääkäreille. Laki kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta vuodelta 2014 edellyttää, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntijalääkäri laatisi asian valmistelun aikana perustellun arvionsa, joka tulisi kirjata asiakirjoihin. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta tietojen saaminen asiantuntijalääkäreiden pätevyyksistä on edelleen vaikeaa.

Asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien salaaminen on lisäksi ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kanssa (KHO:2014:83).

Päätöksessä todetaan julkisuuslain osalta seuraavaa: ”Lakisääteisiä vakuutuksia käsittelevän vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältynyt tieto asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai toimeksiantosuhteensa olemassaolosta, ottaen myös huomioon heidän osallistumisensa julkisen vallan käyttämiseen, ei ollut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 tai 20 kohdassa tarkoitettu liike- tai ammattisalaisuus tai muu vastaava salassa pidettävä liike- tai elinkeinotoimintaa koskeva seikka. Tiedot heidän henkilöllisyydestään tai erikoisaloistaan tai erityispätevyyksistään eivät liioin olleet mainitun pykälän 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia oloja kuvaavia salassa pidettäviä tietoja. Tiedot eivät muillakaan perusteilla olleet salassa pidettäviä.”

Asiantuntijalääkäreiden ammatillisten tietojen saaminen on jo sen vuoksi olennaista, että asiantuntijalääkäri ei tapaa potilasta, vaan saa tiedot suoraan hoitavalta lääkäriltä. Tämä on käytäntö monessa maassa ja laissa säädettyä viranomaistoimintaa. Kyseessä tässä on kuitenkin avoimuuden periaatteen rikkoutuminen. Työkyvyttömyyspäätöstä hakevalle jää usein epäilys, ovatko häntä koskevat päätökset tehty oikein pätevien asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien julkaiseminen vähentäisi kyseisen epäilyksen määrää.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää Kansaneläkelaitoksen käyttämien asiantuntijalääkäreiden pätevyyksien julkaisemista?

Helsingissä 11.12.2015
Ritva Elomaa ps
Leena Meri ps
Anne Louhelainen ps

Lainaus eduskunnan internet – sivulta loppuu.

Asia on entistä ajankohtaisempi sen takia, että Kelan uudeksi ylilääkäriksi on uutistietojen mukaan nimetty aiemmin Valtiokonttorin ja Kevan ylilääkärinä toiminut sekä Suomen vakuutuslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja toimiva Janne Leinonen.

Joko Kela eli Kansaneläkelaitos on vuonna 2019 kehittänyt järjestelmänsä sekä saanut ja julkistanut vakuutuslääkäreinään toimivien tiedot KHO:2014:83 vuosikirjapäätöksen mukaiseen muotoon? Eli kaikkien Kelan vakuutuslääkäreinä toimivien nimitiedot ja erikoisalat sekä erityispätevyydet nettisivuillaan kertoen.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän/ps kirjalliseen kysymykseen antama, sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten kirjoittama vastaus on outo. Esimerkiksi Valtiokonttori, joka ei ole yksityinen yhtiö kertoi mutinoitta omat vakuutuslääkärinsä erikoisaloineen ja erityispätevyyksineen julkisuuteen.

Vetääkö sosiaali- ja terveysministeriö suomalaisia höplästä?

 

Vetääkö Kela suomalaisia höplästä?

Potilaalle/vakuutetulle on nyt entistä tärkeämpää se, että hän voi helposti varmistua HUOM! ennen lääkärin vastaanotolle menoa siitä, ettei lääkäri toimi myös vakuutuslääkärinä. Varsinkin, jos lääkärissä käynti koskee omaa sairaus-, vahinko- tai ammattitautitapausta, johon Kela vaatii toimitettavaksi laajan lääkärinlausunnon.

LÄÄKÄRINLAUSUNTOJEN JA – LOMAKKEIDEN ”UUDISTAMINEN”
(Vakuutus)ylilääkärinä Janne Leinonen on takuuvarmasti niin sanotusti Virman Mies. Joten hänen toimiaan kannattaa seurata tarkasti. Varsinkin seuraavien pitkään vireillä olevien kuvioiden osalta. Yksi niistä lääkärinlausuntolomakkeiden ”uudistaminen” niin, että jatkossa vain vakuutuslääkäri voi ottaa kantaa HUOM! potilaan/vakuutetun työkyvyttömyyteen. Ja mistäs se tämän ohjelmatavoitteen toimintakeskus löytyykään?

Hyvää taustatietoa isosta kuvasta avoimesta internetistä:
STM091:00/2012 eriävä mielipide
Kukkosen lista
STM047:00/2014 Räty
STM043:00/2018 Mattila

Mielenkiintoinen on tämä vakuutusalan ylimmän virkamiehen eli ylijohtaja Outi Antilan, vuonna 2017 Finanssialan ja Tela ry:n lobbaustilaisuudessa esittämä väite, että asiat alkavat olla vakuutuslääkärijärjestelmässä tehtävien, hylkäävien korvauspäätösten perustelujen suhteen kunnossa. Väitteeseen ei ole onnistuttu saamaan vieläkään Finanssiala ry:ltä vastausta eli mihin ja kenen tekemään tutkimukseen tuo ylijohtaja Antila väite perustuu? Aikaa on kulunut kaksi (2) vuotta.

Mistä kyseinen väite on tarkistettavissa?

Joten mielenkiintoista seurata, tuleeko sosiaali- ja terveysministeriön, vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila tällä kertaa valituksi Kelan pääjohtajaksi ja kuinka vanhaksi hän saa tuota tehtävää hoitaa? Taustoiltaan hän on kieltämättä niin sanotusti Virman Nainen. Joten ei tuossa mitään. Joten Kelassakin vakka kantensa valitsee.

KHO:N PÄÄTÖKSEN (2014:83) NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ
Kelan vakuutuslääkäreinä toimivien nimitietojen, erikoisalojen ja erityispätevyyksien julkistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi Kelan lääkärilinjat aluejaon mukaisesti.

HYKS erityisvastuualue, Helsinki
KYS erityisvastuualue, Kuopio
OYS erityisvastuualue, Oulu
TAYS erityisvastuualue, Tampere
TYKS erityisvastuualue, Turku

Näin toimien eri puolella Suomea asuvien potilaiden/vakuutettujen on helppoa ja nopeaa tarkistaa internetistä se, että toimiiko oma uusi lääkäri Kelan tai jonkin muun vakuutus- tai eläkeyhtiön vakuutuslääkärinä.

Toivottavasti nuoremmat sukupolvet onnistuvat tässä yhden suomalaisen Berliinin muurin murtamisessa. Mieluiten jo vuosien 2019 ja 2020 aikana. Muuten höplästä veto jatkuu.

Tähän vakuutuslääkäreiden ja lääkäreiden sidonnaisuuksia koskevaan asiaa olisi hyvä saada vauhditusta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta/rkp, vaikkakin hänen siviiliammattinsa on Wikipedian mukaan kerrottu näin: Ammatti pankkilakimies, poliitikko. Hänhän kertoi jo vuonna 2012, että vakuutusoikeus remontoidaan. Vaan, josko tämä kirjallisesti ja suljetusti toimivaa vakuutusoikeusjärjestelmää koskeva vuoden 2012 lupaus viimein onnistuisi? Onhan Henriksson jo toista kertaa oikeusministerinä.

Muistatko vielä tämän? Vakuutuslääkäreiden ja lääkäreiden sidonnaisuuksien selvittäminen oli isosti esillä oikeusministeritasolla vuosina 2007 – 2009. Oheiseen mobiiliflaijeriin on poimittu Ilta-Sanomien 29.1.2008 artikkeli. Ja tuon artikkelin ilmestymisen jälkeen, pikku hiljaa myös oikeusministeri Tuija Brax/vihr. hiljeni.

Uskaltavatko edes vihreät 2019 paljastaa, ketkä estivät hankkeen?

Uskomattominta mobiiliflaijeriin poimituissa vuoden 2013 Noste 1/2013 – lehden lainauksissa on se, että sidonnaisuusasioissa ääneen pääsevät vain he, jotka nykymenon jatkumisesta ovat hyötyneet ja jatkossakin hyötyvät!

Joten. Nykymenon jatkuessa, niin edelleen on olemassa iso riski, että potilas/vakuutettu menee tietämättään sellaisen lääkärin vastaanotolle, joka toimii myös vakuutuslääkärinä. Yhtiössä tai sitten myös kirjallisesti ja suljetusti toimivassa vakuutusoikeusjärjestelmässä. Jolloin hänen vastaanotolla potilaalle/vakuutetulle puhumansa ja tekemänsä huomiot eivät ”välity” 1:1 suhteessa lääkärinlausuntoon, vaan ratkaisevia yksityiskohtia ”saattaa” jäädä pois.

Nimittäin. Tuon IS uutisleikkeen loppuun lisätyn korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti vakuutus- ja eläkeyhtiöt ovat kyllä julkaisseet vakuutuslääkäreinä toimivien nimet, erikoisalat ja erityispätevyydet nettisivuillaan, mikä on hyvä asia. Kunhan ne siellä ajantasaisina kaikkien saatavilla myös pysyvät.

.. jatkuu lainauksen jälkeen ..

Lainaus alkaa.

”Tiedon saaminen siitä, ketkä käyttivät julkista valtaa, kuului julkisuuslain 1 §:n 1 momentista ilmenevän julkisuusperiaatteen ydinalueeseen. Tämä tiedonsaantioikeus koski paitsi henkilön osallistumista yksittäisen julkisen vallan käyttöä sisältävän päätöksen tekemiseen, myös hänen kuulumistaan julkista valtaa käyttävään organisaatioon päätöksentekoon osallistuvana.

Lakisääteisiä vakuutuksia käsittelevän vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältynyt tieto asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai toimeksiantosuhteensa olemassaolosta, ottaen myös huomioon heidän osallistumisensa julkisen vallan käyttämiseen, ei ollut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 tai 20 kohdassa tarkoitettu liike- tai ammattisalaisuus tai muu vastaava salassa pidettävä liike- tai elinkeinotoimintaa koskeva seikka.

Tiedot heidän henkilöllisyydestään tai erikoisaloistaan tai erityispätevyyksistään eivät liioin olleet mainitun pykälän 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia oloja kuvaavia salassa pidettäviä tietoja. Tiedot eivät muillakaan perusteilla olleet salassa pidettäviä.”

Lainaus loppuu.

Lainauksen lähde:
Etusivu » Päätöksiä » Vuosikirjapäätökset » Vuosikirjapaatos » KHO:2014:83
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1400242517419.html
Linkki luettu 10.10.2019

.. jatkuu ..

HUOM! Vakuutus- ja eläkeyhtiöt eivät ole käsittääksemme vieläkään eli yli viiden (5) vuoden jälkeen, ilmoittaneet sekä eritelleet omina vakiolausunnon antajinaan ja vakiotodistajinaan oikeusprosesseissa toimivia lääkäreitä! Jotka vakuutus- ja eläkeyhtiöiden tulee tuon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti kertoa. Kuten niitä ikänsä puolesta eläkkeelle joutuneita ex-vakuutuslääkäreitä, joilla on ”EI” . päätöksiin perustuvaa toimintakykyä vielä isosti jäljellä.

Toivottavasti nuoremmat sukupolvet onnistuvat murtamaan tämän yhden kovimmista Suomen sisäisistä Berliinin muureista. Muuten höplästä veto jatkuu ja pahenee.

Joten, jos vakuutuslääkäri aihe kiinnostaa Sinua ison kuvan osalta, niin tässä Suomi 2017-verkoston seurantaraportti koskien tuota aiemmin lainattua korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöstä 2014:83. Linkit sarjan muihin osiin löytyvät tämän seuraavan bloggauksen lopusta. Olkaa hyvät:

Korkein hallinto – oikeus | Osa 1/5
– Julkaistu joulukuu 20, 2015
https://suomi2017.wordpress.com/2015/12/20/korkein-hallinto-oikeus-osa-15/

Tutustu isoon kuvaan kaikessa rauhassa ja vinkkaa, niin halutessasi, tietoa myös omalle verkostollesi. Lämmin kiitos avustasi.

Joko vuosina 2019 ja 2020 vakuutuslääketiede saadaan kaikille suomalaisille tutuksi?

Kelan uutena (vakuutus)ylilääkärinä Janne Leinonen voi halutessaan ottaa johtajan roolin haltuunsa. Kuten mistä kaikesta vakuutuslääketieteessä on kysymys ja ketkä tiedettä sekä sen harjoittajia valvovat? Entä, ketkä toimivat vakuutuslääketieteellisen kirjallisuuden faktantarkistajina Suomessa?

Ratkaisevaa on tietysti se, että kenen totuus näissä asioissa jatkossa voittaa ja mihin perustuen? Ilman vastauksia myös nuorempien sukupolvien höplästä veto jatkuu.

Rehvakkaasti esiintyvän Finanssialan vastausta odotellaan 10/2019 edelleen.

Hyvää taustatietoa avoimesta internetistä:
vakuutuslääketiede Leinonen
Kukkosen lista
vakuutuslääketiede Hujala

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, korruptio, maan tapa, mediasensuuri, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, vakuutusoikeus, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.