Suomen Lääkäriliitto – Ammattijärjestöjen aatelia

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen muodostama ekosysteemi hyökkäsi, nähtävästi työnantajapuolen järjestöjen vahvalla tuella; vuosien 2015 ja 2016 aikana voimakkaasti työntekijäpuolen ammattijärjestöjä vastaan. Tavoitteenaan muun muassa työntekijöiden palkkaamisesta syntyvien kustannusten alentaminen.

Eikä tuossa pääministeri Sipilän yrittämässä järjestelmäuudistuksessa mitään pahaa ole. Kunhan samanlaista grillausta ja harjausta suunnataan tasapuolisesti koko järjestövaltaa pyörittävään, mutta perustuslain vastaiseen korporatismikoneistoon.

Pisimmällehän tuo korporatismi kuvio on viety lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan piirissä. Miljardien eurojen liiketoiminnan parissa. Samat henkilöt ja organisaatiot käyttävät paikkoja vaihtamalla lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa.

Tältä näytti Lääkäriliiton jäsenten välinen asetelma. Melkein 10 vuotta sitten.

Lääkäriliiton kliinisen lääketieteen edustajat avaamaan vakuutuslääketiede?

Lääkäriliiton kliinisen lääketieteen edustajat avaamaan vakuutuslääketiede?

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tärkeimpiä aiheita ovat:
> kun avoimessa tarkastelussa lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturva
perustuslaki,
oikeusvaltio ja oikeusvaltioperiaatteet,
sekä niiden takaamien velvoitteiden toteutuminen tosielämässä.

Avain juttu tämän kohta seuraavan kokonaisuuden ymmärtämiseksi on se, että miten isojen puolueiden mandaatit jakaantuvat Lääkäriliitossa, Työeläkevakuuttajissa (Tela ry) ja Finanssialan keskusliitossa (FK)?

SISÄLLYSLUETTELO
Lääkäriliitto ja julkisen vallan käyttö
Perustuslain 6§ ja Lääkäriliiton jäsenten yhdenvertaisuus
Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies yhdessä
Kenen puolella Lääkäriliitto tosielämässä on?
Sote – uudistus ja vakuutuslääketiede
Yhdessä toimien vaalirahan jäljet näkyviin

Olemme keskellä mielenkiintoisia tilanteita. Kenellä todellinen valta kussakin tämän artikkelin aiheista on? Kuinka isoksi päättäjämme ja laillisuusvalvojamme uskaltavat eron virallisen todellisuuden ja todellisen todellisuuden välillä kasvaa?

Jos sdp nousee kuntavaaleissa 2017 ja eduskuntavaaleissa 2019 suurimmaksi puolueeksi, niin takaako sdp kaikille työssään vammautuneilla ja/tai sairastuneille ammattijärjestöjen jäsenille Malli Antti Rinne – mukaiset tukipalvelut?

LÄÄKÄRILIITTO JA JULKISEN VALLAN KÄYTTÖ
Jos otetaan huomioon yhteiskunnalle syntyvät kustannukset, niin esimerkiksi Suomen Lääkäriliiton jäsenistöstä löytyy katveessa olevia alueita jotka kaipaavat pitempi kestoista läpivalaisua. Avainkysymyksinä tietysti hallituksen suuntaan ovat nämä:
> Halutaanko julkisen vallan käyttö vakuutusalalla avoimeksi?
> Halutaanko vakuutusyhtiöt pois yhteiskunnan kukkaroilta?

Mielenkiintoinen kysymys on se, että pyörittääkö selvä jäsenistön vähemmistö Lääkäriliiton enemmistöä, miten tahtoo? Perusväittämänä on ollut jo vuosikymmenten ajan, etteivät potilasta tutkivat/hoitavat lääkärit osaa kirjoittaa vakuutusalan tarvitsemia lääkärinlausuntoja oikein.

Tuo vakuutuslääkäreiden epäkohdaksi katsoma asia oltiin hoitamassa, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon/kok. vakuutuslääkärityöryhmässä (STM091:00/2012) niin, että vain vakuutuslääkäri voi ottaa kantaa potilaan/vakuutetun työkyvyttömyyteen. Hanke ei vielä tuolloin toteutunut. Joten mielenkiintoista seurata yritetäänkö kuviota sote – uudistuksen yhteydessä?

Jättimäisen sote – uudistuksen edetessä, kattavaa läpivalaisua on hyvä tehdä Lääkäriliiton erittäin vaikutusvaltaisen vähemmistön osalta. Varsinkin perustuslain mukaisen julkisen vallan käytön ja tähän astisten tosielämän näyttöjen osalta. Ensin Lääkäriliiton jäsenistön kokonaislukuja.

Wikipedian mukaan ”Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu yli 90 prosenttia maassa toimivista lääkäreistä. Vuoden 2013 alussa liitolla oli 24 103 jäsentä.”

 

Iskeekö sote-uudistuksen myötä uusi "lääkäripula"?

Iskeekö sote-uudistuksen myötä uusi ”lääkäripula”?

– Lääkäreiden määrä kasvaa edelleen –
”Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Tiedot perustuvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Lääkäriliitto on laatinut tilastot yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.” Lähde: Lääkäriliitto – 26.5.2016

Määrällisesti potilasta hoitavilla/tutkivilla lääkäreillä (noin 28 000) ei näyttäisi olevan pelättävää suhteessa vakuutuslääkäreinä toimivien määrään (noin 400 kappaletta) nähden. Jos huomioon otetaan päätoimisesti toimivat (noin 25 – 60 kappaletta) vakuutuslääkärit, niin suhde potilasta tutkivien/hoitavien lääkäreiden suuntaan kasvaa entisestään.

Vielä kun rinnalle otetaan se tosiasia, että valtaosa Lääkäriliiton jäsenistä noudattaa oletettavasti työssään Hippokrateen valaa ja lääkärin etiikkaa.

Joten mikä maksaa, ettei pitkään tiedossa olleita epäkohtia ja perustuslain vastaisuuksia saada, esimerkiksi vakuutuslääkärijärjestelmässä korjattua?

Entä keiden valtiojohdossa antamaan selkärankaan päätoimiset ja ylivertaiseen asemaan nostetut vakuutuslääkärit nojaavat? Toisaalta on hyvä muistaa. Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti tunnustettu. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

PERUSTUSLAIN 6§ JA LÄÄKÄRILIITON JÄSENTEN YHDENVERTAISUUS
Tieto on valtaa ja tiedon systemaattinen pihtaaminen vakiintunutta vallankäyttöä. Myös Suomessa 2017.

Potilasta tutkiva/hoitava lääkäri antaa lausuntonsa kunnian ja omantunnon oikeaksi vakuuttaen. Tietävätkö tutkivat/hoitavat lääkärit jo tämän? Myös uudistetussa tapaturma- ja ammattitautilaissa on pykälä, joka mahdollistaa isotöisen ja kattavan E-lääkärilausunnon kumoamisen käsittelijä- ja lääkärikansioon tehdyllä ”EI” merkinnällä.

Kyseinen lain kohta tulee tässä:
121 § Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn
”Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä arvionsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.”
Lähde: Finlex

Saman tyyppiset uudistukset löytyvät myös kaikista lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan laeista, joihin voi olettaa liittyvän lääketieteellisten seikkojen selvittämistä. Joten hyvin ja huolella tehdyt potilasta tutkineen/hoitavan lääkärin B-lausunnotkin voidaan ohittaa vakuutuslääkärin toimesta nopeasti.

Eikä tuossa kaikki.

124 § Korvausta koskevan päätöksen antaminen ja perusteleminen
”Vakuutuslaitos ratkaisee oikeuden tämän lain mukaiseen korvaukseen antamalla siitä asianosaiselle kirjallisen päätöksen. Vakuutuslaitoksen on annettava päätöksensä tiedoksi postitse kirjeellä lähettämällä se vastaanottajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

Vakuutuslaitoksen päätöksen perustelemiseen sovelletaan, mitä hallintolain (434/2003) 45 §:ssä säädetään. Jos korvauksen epäämistä koskeva päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin, päätöksen perustelujen tulee sisältää arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset.”
Lähde: Finlex

Erittäin merkittävä lakiuudistus. Tosin ilman tosiasiallisia perusteluita jäävästä korvauspäätöksestä ei ole ko. lainkohdassa mitään sanktiota. Joten meno jatkunee entisenlaisena?

OIKEUSKANSLERI JA EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES YHDESSÄ
Entäs jos? Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen huomiot kiinnittyvät; ihan kunnolla, perustuslain yhdenvertaisuus velvoitteisiin? Ja tässä tapauksessa perustuslain ja hallintolain sekä hallintolainkäyttölain suhteeseen, jossa avoimeen vertailuun otetaan potilasta tutkivat/hoitavat lääkärit (28 000) vastaan päätoimiset vakuutuslääkärit (25-60)?

Upeaa olisi, jos laillisuusvalvojat sekä hoitavat/tutkivat lääkärit avaavat, yhdessä toimien samalla myös vakuutuslääketieteen? Lääkäriliiton kautta myös toimittajat saavat oivaa taustatukea vakuutuslääketieteen avaamiselle. Varsinkin, kun tämä tuore nimitys Lääkäriliitossa on astunut voimaan.

Pitkän linjan toimittajat siirtyvät rahakkaammalle puolelle.

Pitkän linjan toimittajat siirtyvät rahakkaammalle puolelle.

– Pauliina Pulkkinen vastaamaan Lääkäriliiton viestinnästä –
”Yhteiskuntatieteiden maisteri Pauliina Pulkkinen on valittu Lääkäriliiton viestintäpäälliköksi vastuualueenaan liiton viestintä sekä mediasuhteet.

Pulkkinen, 44, siirtyy Lääkäriliittoon Kokoomuksen viestintäpäällikön paikalta. Ennen Kokoomusta Pulkkinen on työskennellyt toistakymmentä vuotta Helsingin Sanomien toimittajana mm. kotimaan toimituksen uutispäällikkönä ja taloustoimittajana sekä Brysselin kiertävänä kirjeenvaihtajana.” Lähde: Lääkäriliitto – 9.12.2016

Samalla kertaa; laillisuusvalvojien kanssa yhdessä toimien, voidaan avata viimein käsite vakuutusmaksuvaikutus. Etenkin avausta vaatii, sen taloudellinen merkitys hylkääville päätöksille, jotka tehdään ilman tosiasiallisia perusteluita. Etenkin koskien täysimääräisiä tapaturma-/työkyvyttömyyseläkkeitä.

Tässä kohteliaimmin ja varmistuksena vakuutusmaksuvaikutus poiminta Helsingin Sanomista koskien työeläkejärjestelmää:

– Yritykset haluavat vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä –
Tavoitteena miljoonien eurojen säästöt ja hyvinvoivat työntekijät
Toimittaja Pauliina Pulkkinen HS

”Yritykset haluavat vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle lähtevien työntekijöiden määrää, koska varhainen eläke tulee kalliiksi. Työeläkeyhtiö Ilmarinen on laskenut, että keskimääräinen työkyvyttömyyseläke maksaa 190 000 euroa.

Käytännössä tämä summa jää suurelle yritykselle maksettavaksi, pienten yritysten omavastuu on vähäisempi.” Lähde: Helsingin Sanomat – 27.6.2007

Lisätietoa avoimesta internetistä hakusanoilla:
vakuutussopimus vakuutusmaksuvaikutus
vakuutusoikeus vakuutusmaksuvaikutus

Eikä tässä vielä kaikki.

Miltä näyttää niin kuin kokonaisuuden hallinta kokoomuksen näkökulmasta?

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa keskustan ex-puoluesihteeri Jarmo Korhosen kirjasta Maan tapa. Siinä avautuu mielenkiintoisella tavalla nykyisen pääministeripuolueen vaalirahoituskuviot. Sekä se, miten läheistä tiedotusvälineiden ja valtapuolueiden yhteistyö lopulta on. Kuviossa aikansa toimiville keskustan luottotoimittajille nousujohteinen ura on enemmän vakio kuin poikkeus.

KENEN PUOLELLA LÄÄKÄRILIITTO TOSIELÄMÄSSÄ ON?
Miten ja mitä kyseisistä asioista on valmis kertomaan lääkäreiden ay-liikkeen ja Suomen lääkäriliiton keskusjärjestö Akava? Osuuhan sisäilmamyrkyistä pysyvästi sairastuneiden kohtelut vakuutusjärjestelmässä rankasti tällä hetkellä sen sisätyötä tekevään jäsenistöön, kuten lääkäreihin ja opettajiin.

Tässä Suomi 2017 – artikkelissa tilanteita ja tunnelmia kesältä 2015. Pauliina Pulkkisen HS-aikaisen ja nykyisen Akava kollegan sanoin.

Sote – uudistus on edennyt lakivaiheeseen. Vielä voidaan avoimesti kysyä:
”Millä puolella Suomen lääkäriliitto on? Onko lääkäriliitto kiinnostunut myös hoitavien lääkärien oikeusturvan toteutumisesta?

Onko vakuutusyhtiöillä liikaa valtaa riippumattomassa vakuutusoikeudessa? Mitä on tehtävissä vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkärien erilaisille tulkinnoille?

Miten lääkäriliitto voi olla puuttumatta tällaiseen tilanteeseen, jossa vakuutuslääkäri antaa näkemättä potilasta, niin kuin vastakkaisen lausunnon taas verrattuna hoitavaan lääkäriin?”

Lue Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälveen vastauksia osoitteessa:
https://suomi2017.wordpress.com/2013/02/19/uutislukitus-2/
> vastaukset purettu Ylen Silminnäkijä – ohjelmasta vuodelta 2010
> vastaavatko vastaukset todellista totuutta vai virallista totuutta?
> mitkä ovat toiminnanjohtaja Pälveen vastaukset vuonna 2017?

SOTE-UUDISTUS JA VAKUUTUSLÄÄKETIEDE
Nykyisten rahamaailman nolla- ja miinuskorkojen aikana sote – yritysten suurimmiksi omistajiksi jo nousseet suomalaiset finanssi- ja vakuutuskonsernit. Eläkeyhtiöitä unohtamatta.

Joten jättimäisten ”sote – ja maakuntauudistusten” edetessä lainvalmisteluun, niin vakuutuslääketiede on juuri nyt; aiheena yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä aihe avattavaksi.

Avoimia kysymyksiä on paljon. Kuten. Toimiiko, esimerkiksi vakuutuslääketiedettä harjoittavien vakuutuslääkäreiden toimintapaikkojen määrässä Ruotsin mallinen rajaus? Mikseivät edes joukkorahoituksella toimivat freelancer journalistit uskaltaneet, keväällä 2016 tarttua vakuutuslääketiede – aiheesta tehtyyn ehdotukseen? Mikä viranomainen valvoo tosielämässä vakuutuslääkäreiden toimintaa (ihan oikeasti)?

Toivotaan, että vuoden 2017 aikana saamme kauan odotettuja vastauksia vakuutuslääketiedettä koskeviin asioihin. Yli ammatti- ja keskusjärjestörajojen.

 – Vakuutuslääketiede 3 –
Julkaistu huhtikuu 13, 2016

”Ensin media-alalta hyvä tarina. Totta vai tarua? Toimittaja saa tutkia kaikkea ja kirjoittaa kaikista aiheista. Eri asia on sitten se, julkaistaanko aiheesta tehtyä juttua.  Ja jos julkaistaan, niin ”riittääkö” kyseiselle toimittajalle sen jälkeen Suomessa media-alan töitä?

Valinnanvapaus sote-uudistuksessa olla menemättä vakuutuslääkärille?

SISÄLLYSLUETTELO
Journalismia joukkorahoituksella
Ehdotettu aihe 6.4.2016 – Vakuutuslääketiede
Tuoreita uutisia vakuutuslääketieteeseen liittyen
Aiempia yrityksiä avata vakuutuslääketieteen salaisuuksia
Oikeusturvan ajankuva – blogissa vakuutuslääketieteestä
Vakuutuslääketieteen harjoittajien esiinmarssi 2004
Vakuutuslääketiede – artikkelin toteutus ryhmätyönä?”

Lue lisää Suomi 2017 – blogista yrityksistä avata vakuutuslääketiede:
https://suomi2017.wordpress.com/2016/04/13/vakuutuslaaketiede-3/

Lue myös aiempi ison kuvan Suomi 2017 – artikkeli:
← Huomenlahja helvetistä
> Lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturva
> Kenellä todellinen valta on?
> Koko vakuutusjärjestelmä perustuslain vastainen?

YHDESSÄ TOIMIEN VAALIRAHAN JÄLJET NÄKYVIIN
Joko aika on kypsä tämän aiheen ison kuvan avaukseen? Alkaen eläkeyhtiöiden ekosysteemeistä ja tästä vuoden 2009 tilannekuvasta.

Miten iso valta tiedotusvälineisiin eläkeyhtiöillä ja ammattijärjestöillä on?

Miten iso valta tiedotusvälineisiin eläkeyhtiöillä ja ammattijärjestöillä on?

Juuttuiko tämän kuvassa olleen asian avaaminen sdp:n mandaatilla; tuolloin Yleä johtaneen Mikael Jungnerin käskytysketjuun?

Toivottavasti isoa kuvaa avataan, niin verovaroin kustannetussa Ylessä kuin mainosrahoituksella sekä tilaajamaksuilla kustannetussa  kaupallisessa mediassa? Suomen 100 – vuotisjuhlavuoden kunniaksi; yhdessä toimien, yli media-, etujärjestö- ja aaterajojen?

– Eläkerahan kytkennät ja päättäjien sidonnaisuudet julki? –

Toivotaan myös, että keskustan presidenttivaalien 2018 ehdokas Matti Vanhanen paljastaa viimein sen, että kuinka perustuslain vastainen kahden lääkärin loukku – lakipaketti saatettiin; hänen pääministerikaudellaan 2003 – 2007, kaikessa hiljaisuudessa voimaan. Vieläpä ohi hallitusohjelman!

Aurinko iloisesti keskuudessamme paistakoot ja eri kanteilta ison kuvan näistä aiheista valaiskoot!

* * * *

– Artikkelin linkit toiminnassa; artikkelin julkaisun hetkellä –

Tietoja Suomi 2017 verkosto

Suomi 2017 verkoston mottona 2020-luvulla: "Se mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa. Sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata." Toimimme avoimesti ilman keskusjohtoa. "Me yritämme"-hengessä. Suomessa ja ulkomailla asuen. Elämme tosielämässä kohtaamiemme valuvikojen korjaamisen suhteen, siinä realistisessa näkemyksessä, että kaatuihan se ikuisena pidetty Berliinin muurikin. Toivomme voivamme toimillamme auttaa siinä, ettei nuorempien sukupolvien höplästä vetäminen Suomessakaan enää jatku. Löydät meidät, niin halutessasi: 1. Suomi 2017 verkoston blogista. 2. Suomi 2017 verkoston Twitteristä. 3. Suomi 2017 verkoston Facebookista. 4. Suomi 2017 verkoston Instagramista.
Kategoria(t): "sutki sisko" ja "hyvä veli"-järjestelmät, korporatismi, Perustuslaki, vaalirahoitus, vakuutuslääkäri, yhteiskunta ja sidonnaisuudet Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.